עודכן בתאריך: 17/01/2020

א. לואקר איי.ג'י  (מס' מע"מ 00187320213) עם משרד רשום באונה די סוטו/ אונטרין - Via Gasterer Weg 3, 39054 , איטליה (להלן, "מפקח"), הבעלים של אתרי האינטרנט www.loacker.com , www.loacker-deutschland.de (להלן, "האתר"), כמפקח על מאגר המידע ועל עיבוד מידע אישי של משתמשים המבקרים ו/או רשומים באתר (להלן, "משתמשים") מספק להלן את גילוי הגנת הפרטיות בהתאם למאמר 13 לתקנות הגנת הפרטיות 2016/679 של האיחוד האירופי מיום 27 באפריל 2016 (להלן "תקנה").

 

1. מטרת עיבוד הנתונים ובסיס משפטי

הנתונים האישיים של המשתמשים יעובדו כדין על ידי המפקח, בהתאם למאמר 6 לתקנה, למטרות הבאות:

א. ניווט באתר, ביחס לאפשרות של השגת נתוני משתמש הנחוצים ברמה הטכנית, כגון כתובת ה-IP, במהלך הניווט באתר;

ב. מטרות ניהוליות-חשבונאיות, דהיינו, לבצע פעילויות בעלות אופי ארגוני, אדמיניסטרטיבי, פיננסי או חשבונאי, כגון פעילויות פנים ארגוניות ופעילויות פונקציונליות למילוי התחייבויות חוזיות וקדם חוזיות;

ג. חבויות משפטיות, כלומר, לעמוד בהתחייבויות הקבועות בחוק, מרשות, בתקנות או בחקיקה האירופית.

 

מסירת נתונים אישיים לצורכי עיבוד הנתונים המצוינים לעיל הינה וולונטרית אך הכרחית, שכן היעדר מסירת נתונים לא יאפשר למשתמש לנווט באתר, להירשם לאתר היכן שניתן ולהשתמש בשירותים המוצעים על ידי המפקח. בהתייחס למטרות שבפסקה (1/א), הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים הוא למעשה ביצוע השירותים הניתנים באמצעות האתר ומתבקשים על ידי המשתמש (בהתאם למאמר 6 פסקה 1 סעיף ב לתקנה); בהתייחס למטרות בסעיפים (1/ב ו-1/ג) של הפסקה הקודמת, הבסיס המשפטי של עיבוד הנתונים הוא למלא את החובה המשפטית שחלה על המפקח (בהתאם למאמר 6 פסקה 1 סעיף ג לתקנה).

התוכן של האתר המופיע לעיל וכל השירותים המוצעים שמורים למשתמשים שמלאו להם שמונה עשרה שנים. המפקח, לפיכך, אינו אוסף נתונים אישיים של קטינים מתחת לגיל 18. על פי בקשת המשתמשים, המפקח ימחק לאלתר את כל הנתונים האישיים שנאספו שלא מרצונם הנוגעים לקטינים מתחת לגיל 18.

 

2. שיטת עיבוד נתונים ותקופת אחסון נתונים

המפקח יעבד את הנתונים האישיים של המשתמשים תוך שימוש באמצעים ידניים וממוחשבים, מתוך הקשר היגיוני אך ורק למטרות אשר לשמן הוא נועד ובאופן המבטיח את אבטחת הנתונים ופרטיותם.

הנתונים האישיים של המשתמשים באתר יישמרו למשך הזמן הדרוש בהחלט למילוי המטרות העיקריות המוצגות בסעיף 1, או על פי צורך להגנה במשפט אזרחי על האינטרסים של המשתמשים ושל המפקח כאחד.

 

3. היקף תקשורת והפצת נתונים

עובדים ו/או משתפי פעולה של המפקח, האחראים על ניהול האתר, עשויים להתוודע לנתונים האישיים של המשתמשים. עובדים ומשת"פ אלה, המוסמכים על ידי המפקח, יעבדו את נתוני המשתמש אך ורק למטרות המצוינות בגילוי נאות ובהתאם להוראות המפורטות בתקנות.

צדדים שלישיים העשויים לעבד את הנתונים האישיים מטעם המפקח עשויים להתוודע לנתונים האישיים של המשתמשים גם כ"מעבדי נתונים חיצוניים", כגון, למשל, ספקים של שירותי מחשוב ולוגיסטיקה לתפעול האתר. ספקי שירותי מיקור חוץ ומחשוב ענן, אנשי מקצוע ויועצים.

הנתונים האישיים של המשתמשים עשויים להיות מועברים לצדדים שלישיים כדי למלא התחייבויות משפטיות, או לציית לצווים של רשויות ציבוריות, או כדי לממש זכות בבית המשפט.

למשתמשים הזכות לקבל רשימה של כל מעבדי המידע אשר מונו על ידי המפקח, באמצעות הגשת בקשה בשיטה המצוינת בסעיף 4 להלן.

 

4. זכויות המשתמשים

המשתמשים רשאים לממש את הזכויות המובטחות להם בתקנות על ידי פנייה אל המפקח באמצעות:

 • החזרת דואר בעל אישור קבלה למשרדים הראשיים של המפקח;
 • דוא"ל לכתובת info@loacker.com.

בהתאם למאמר 37 לתקנות, ניתן ליצור קשר עם קצין הגנת המידע (DPO) שמונה על ידי A. Loacker Spa/AG במטה החברה או באמצעות כתובת הדוא"ל info@loacker.com.

למשתמשי האתר, בהיותם צד לעניין עיבוד הנתונים, יש את הזכות:

 • להשיג גישה, עדכון, תיקון או במידה ויחפצו, אינטגרציה של הנתונים;
 • לבקש ולקבל את ביטולם, הפיכתם לאנונימיים או חסימתם של נתונים אשר עובדו בניגוד לחוק, לרבות נתונים שאין צורך בשמירתם ביחס למטרות אשר לשמן נאספו ועובדו;
 • לקבל אישור שהפעולות האמורות בסעיפים א' ו-ב' הובאו לידיעת מי שהנתונים נמסרו או הופצו אליהם, אלא אם כן דרישה זו התבררה כבלתי אפשרית או כרוכה במאמץ לא מידתי לעומת הזכות שיש להגן עליה.
 • לבטל את הסכמה בכל עת, כאשר עיבוד הנתונים מבוסס על הסכמתם;
 • ניידות נתונים (זכות לקבל את כל הנתונים האישיים הנוגעים להם בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה במכונה), הזכות להגבלת עיבוד הנתונים האישיים והזכות להימחק ("הזכות להישכח");
 • לְהִתְנַגֵד:
 1. באופן מלא או חלקי, מסיבות לגיטימיות, לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים אליהם, אם כי רלוונטיים למטרת איסופם;
 2. באופן מלא או חלקי, לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים אליהם לצורך שליחת חומרי פרסום או מכירה ישירה, או ביצוע מחקרי שוק או תקשורת מסחרית;
 3. בכל עת, כאשר הנתונים האישיים מעובדים למטרות שיווק ישיר, לעיבוד הנתונים שלהם למטרה זו, לרבות יצירת פרופילים, ככל שהם קשורים לאותו שיווק ישיר.